Công văn số 1060/BYT-DP do Bộ Y tế ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc Tổ chức bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2014

BỘ Y TẾ

Số: 1060/BYT-DP

V/v Tổ chức cho trẻ em uống bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 Kính gửi:

-          Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-          Viện Dinh dưỡng;

-          Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương;

-          Viện Pasteur Nha Trang;

-          Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

-          Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Chương trình bổ sung vitamin A liều cao được triển khai tại Việt Nam, trẻ em dưới 5 tuổi được uống bổ sung Vitamin A liều cao mỗi năm 02 lần. Đợt 1 năm nay sẽ được triển khai từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 6 năm 2014 trên phạm vi toàn quốc với các hoạt động sau đây:

1.      Bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ 6 -60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao (có danh sách 22 tỉnh kèm theo) và cho trẻ 6 -36 tháng tuổi tại 41 tỉnh/ thành phố còn lại; trẻ em dưới 5 tuổi bị mắc các bệnh nhiễm trùng và bà mẹ sinh con trong vòng 1 tháng.

2.      Tẩy giun cho trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao.

3.       Cân đo toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi trên 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4.      Truyền thông phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng trên 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế giao Viện Dinh dưỡng làm đầu mối, phối hợp với Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng Tp. Hồ Chí Minh để tổ chức hướng dẫn, triển khai các nội dung trên, có đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế trước ngày 30/6/2014.

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở y tế báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai; giao Trung tâm Y tế dự phòng làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Phòng chống Sốt rét, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tổ chức thực hiện các hoạt động nói trên tại địa phương theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh/ thành phố, Sở Y tế và Viện Dinh dưỡng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

-          Vụ SKBM-TE;TTYTDP tỉnh/ thành phố;

-          TTCSSKSS tỉnh/ thành phố;

-          Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Long